• August 12, 2022
  • Last Update May 16, 2022 9:07 am
  • ประเทศไทย

นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ขอถวายมุทิตาสักการะ พระราชวัชราภรณ์ (สมพงษ์ ฐิตวํโส) เจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม ที่มหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เขต ๓

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สำนักเขตโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขต ๓

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕
ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๕
ฉบับที่ ๓  ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๕
ฉบับที่ ๔  ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๕
ฉบับที่ ๕  ประจำเดือน พฤษาคม พ.ศ. ๒๔๖๕
ฉบับที่ ๖  ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๕
ฉบับที่ ๗  ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๕
ฉบับที่ ๘  ประจำเดือน สิหาคม พ.ศ. ๒๔๖๕
ฉบับที่ ๙  ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๕
ฉบับที่ ๑๐  ประจำเดือน สิหาคม พ.ศ. ๒๔๖๕
ฉบับที่ ๑๑  ประจำเดือน สิหาคม พ.ศ. ๒๔๖๕
ฉบับที่ ๑๒  ประจำเดือน สิหาคม พ.ศ. ๒๔๖๕
 
ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔
ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔
ฉบับที่ ๓  ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
ฉบับที่ ๔  ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔
ฉบับที่ ๕  ประจำเดือน พฤษาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
ฉบับที่ ๖  ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔
ฉบับที่ ๗  ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๕
ฉบับที่ ๘  ประจำเดือน สิหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
ฉบับที่ ๙  ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔
ฉบับที่ ๑๐  ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
ฉบับที่ ๑๑  ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๔
ฉบับที่ ๑๒  ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
 

แหล่งรวมข้อมูล สำนักเขตโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓

สำนักเขตโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขต ๑
สำนักเขตโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขต ๒
สำนักเขตโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขต ๓
สำนักเขตโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขต ๔
สำนักเขตโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขต ๕
สำนักเขตโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขต ๖
สำนักเขตโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขต ๗
สำนักเขตโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขต ๘
สำนักเขตโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขต ๙
สำนักเขตโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขต ๑๐
สำนักเขตโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขต ๑๑
สำนักเขตโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขต ๑๒
สำนักเขตโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขต ๑๓
สำนักเขตโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขต ๑๔

๑. โรงเรียนเตรียมศาสตร์วัดพรสวรรค์
๒. โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม
๓. โรงเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
๔. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง
๕. โรงเรียนวัดถ้ำสิงโตทอง
๖. โรงเรียนวัดธรรมิการามวรวิหาร
๗. โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ
๘. โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
๙. โรงเรียนวัดเกาะปริยัติวิทยา
๑๐. โรงเรียนกิตติยารามวิทยา
๑๑. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดลำนารายณ์
๑๒. โรงเรียนพระปริยติธรรม วัดโบสถ์อินทร์บุรี
๑๓. โรงเรียนพิพิธสุตคุณานุสรณ์
๑๔. โรงเรียนวัดไผ่ดำ
๑๕. โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพิกุลทอง
๑๖. โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดโพธิ์งาม
๑๗. โรงเรียนวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
๑๘. โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา

⊕ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานศาสนการด้านการศึกษา
⊕ประกาศ มส.ว่าด้วย ร.ร.ปส. พ.ศ.๒๕๕๓
⊕ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕
⊕ว่าด้วยพนักงานศาสนการด้านการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕
⊕ว่าด้วยขนาดโรงเรียน และกรอบอัตรากำลังพนักงานศาสนาด้านการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕
⊕ว่าด้วยคณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕
⊕ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ รร.ปส. พ.ศ.๒๕๕๕
⊕ว่าด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๕๕
⊕เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการจัดการศึกษาของ รร.ปส.
⊕การปรับโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา รร.ปส.


โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ เขต ๓

พระราชวัชราภรณ์ ผอ.มวก.
พระราชวัชราภรณ์ ผอ.มวก.

ปฏิทินสติธรรมปี ๒๕๖๕ สำเขตเขตโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต๓